A Google Chrome és a Chrome OS Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei

A Chrome vagy a Chrome OS használatával Ön elfogadja a https://policies.google.com/terms oldalon hozzáférhető Google Általános Szerződési Feltételeket, továbbá a Google Chrome és a Chrome OS jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeit.

Ezek a Google Chrome és Chrome OS Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a Chrome és a Chrome OS futtatható kódú verziójára. A Chrome forráskódjának legnagyobb része nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licencszerződések keretében díjmentesen rendelkezésre áll a következő címen: https://code.google.com/chromium/terms.html.

A Chrome és a Chrome OS egyes összetevőinek használatára a következő feltételek vonatkoznak:

AVC

JELEN TERMÉK AZ AVC SZABADALOMPORTFÓLIÓJÁRA VONATKOZÓ LICENC ÉRTELMÉBEN KAPOTT ENGEDÉLYT EGY SZEMÉLY ÁLTALI FELHASZNÁLÁSRA, ILLETVE MÁS EGYÉB, DÍJAZÁSSAL NEM JÁRÓ FELHASZNÁLÁSRA (i) VIDEÓK AVC SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ KÓDOLÁSA CÉLJÁBÓL (A TOVÁBBIAKBAN „AVC-VIDEÓ”) ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC-VIDEÓ DEKÓDOLÁSA CÉLJÁBÓL, AMELYET SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN KÓDOLT VALAMELY MÁS FELHASZNÁLÓ, ILLETVE AMELY OLYAN VIDEÓSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK, AMELY RENDELKEZIK AVC-VIDEÓK SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLLYEL. BÁRMILYEN ETTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁS ESETÉN A LICENC NEM ÉRVÉNYES ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL. TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, LLC VÁLLALAT BIZTOSÍTHAT ÖNNEK. LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

A Google Chrome tartalmazhatja az Adobe Systems Incorporated, illetve az Adobe Software Ireland Limited (közös néven "Adobe") által biztosított összetevőket. A Google által biztosított Adobe szoftverekre ("Adobe szoftverek") az alábbiakban ismertetett további feltételek ("Adobe feltételek") vonatkoznak. Ön, az Adobe szoftvert felhasználó személy, a továbbiakban, mint „licencfelhasználó” szerepel a rendelkezésekben.

1. A licencre vonatkozó korlátozások.

(a) A Flash Player 10.x verziója kizárólag mint böngésző plug-in használható. A licencfelhasználó az Adobe szoftveren nem végezhet módosítást, és csak weboldalon közzétett tartalom lejátszására szolgáló böngésző plug-inként terjesztheti. A licencfelhasználó például nem módosíthatja az Adobe szoftvert böngészőn kívül futó alkalmazásokkal (pl. önálló alkalmazások, modulok, eszköz felhasználói felülete) való közös felhasználás érdekében.

(b) A licencfelhasználó nem tárhatja fel egy böngésző plug-in interfészen keresztül a Flash Player 10.x verziójának API-jait oly módon, hogy a bővítmény alkalmassá váljon a weboldalon található tartalom önálló alkalmazásban történő lejátszására.

(c) A Chrome-Reader szoftver nem használható digitális jogvédelmi protokollokat vagy rendszereket, illetve az ADOBE DRM-től eltérő rendszert használó PDF vagy EPUB dokumentumok megjelenítésére.

(d) Az Adobe DRM által védett összes PDF vagy EPUB dokumentum megjelenítéséhez engedélyezni kell a Chrome-Reader szoftverben az Adobe DRM rendszert.

(e) A Chrome-Reader szoftver a műszaki előírásokban kifejezetten engedélyezett eseteken túl nem tilthatja az Adobe által az Adobe szoftverében biztosított lehetőségeket, beleértve többek között a PDF és EPUB formátumok, valamint az Adobe DRM támogatását.

2. Elektronikus átvitel. A licencfelhasználó lehetővé teheti az Adobe szoftver webhelyről, internetről, intranetről vagy hasonló technológia (vagyis „Elektronikus átvitel”) segítségével való letöltését, feltéve, ha a licencfelhasználó elfogadja, hogy az Adobe szoftver bármilyen terjesztése, beleértve a CD-ROM-, DVD-ROM-lemezen vagy egyéb adathordozón, illetve Elektronikus átvitel útján történő terjesztést ésszerű biztonsági intézkedések mellett kell végezni a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében. A licencfelhasználó az itt lehetővé tett Elektronikus átvitelre vonatkozóan elfogadja, hogy alkalmazza az Adobe által előírt ésszerű korlátozásokat, beleértve a biztonságra és/vagy a közvetett felhasználású termék végfelhasználók részére történő terjesztésére vonatkozó korlátozását.

3. Végfelhasználói licencszerződés és terjesztési feltételek

(a) A licencfelhasználónak az Adobe szoftver végfelhasználók felé történő terjesztése során gondoskodnia kell a végfelhasználói licencszerződés licencfelhasználó és annak szállítói felé történő érvényre juttatásáról, amely rendelkezésnek tartalmaznia kell a következő minimumfeltételek mindegyikét („Végfelhasználói licenc”): (i) a terjesztés és másolás tiltása, (ii) a módosítás és a származékos munkákban történő felhasználás tiltása, (iii) az Adobe szoftver visszafejtésére, összetevőkre bontására vagy egyéb módon történő, emberi megértésre alkalmas formára történő visszaalakításra vonatkozó tiltás, (iv) a licencfelhasználói termék (a 8. pontban meghatározott) licencfelhasználó és annak licenckedvezményezettjei általi licencjogára vonatkozó rendelkezés, (v) a közvetlen, rendkívüli, alkalomszerű büntetőjogi, illetve következményes károkkal kapcsolatos felelősség kizárása, valamint (vi) egyéb, a felelősség iparág szabványainak megfelelő kizárása, illetve korlátozása, beleértve az összes jogszabályi szavatossággal kapcsolatos felelősség törvények által lehetővé tett teljes körű kizárását.

(b) A licencfelhasználó köteles arról gondoskodni, hogy az Adobe szoftver terjesztése olyan érvényesíthető terjesztési licencszerződés keretében történik a forgalmazói felé, amely a licencfelhasználó és annak beszállítóinak javára az Adobe érdekeit az Adobe feltételeivel azonos mértékben védi.

4. Nyílt forráskód. A licencfelhasználó nem nyújt vagy szándékozik nyújtani közvetett vagy közvetlen felmentést harmadik fél részére az Adobe szellemi tulajdonhoz fűződő vagy tulajdonosi jogai alól úgy, hogy az nyílt forráskódú licenc hatálya alá essen, aminek következtében az Adobe szoftver felhasználási feltételeivel és módosításával kapcsolatos követelmények a következők lennének: (i) forráskód formájában nyilvánosságra hozható és terjeszthető; (ii) származékos munkák létrehozására vonatkozó engedélyt biztosít; illetve (iii) ingyenesen tovább terjeszthető. Pontosításképpen kijelentjük, hogy a fenti korlátozások nem zárják ki, hogy a licencfelhasználó ingyenesen terjessze a terméket, ha a licencfelhasználó az Adobe szoftvert a Google szoftverrel egy csomagban terjeszti.

5. További feltételek. Az Adobe szoftver licencfelhasználó részére biztosított bármely frissítésével, verziófrissítésével és új verzióival (közös néven "Frissítések") kapcsolatos jogokra vonatkozóan az Adobe fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos további, csak a Frissítésre, illetve annak későbbi verzióira vonatkozó általános szerződési feltételeket határozzon meg, amelyeket az Adobe kizárólag az ilyen Frissítés szabadalmasaira nézve tekint kötelező érvényűnek. Amennyiben a licencfelhasználó nem fogadja el ezeket a további általános szerződési feltételeket, akkor a licencfelhasználó a továbbiakban nem rendelkezik engedéllyel a Frissítésre vonatkozóan, és az Adobe szoftverre vonatkozó licencengedélye a további feltételek részére történő közzétételétől számított 90. napon automatikusan megszűnik.

6. Tulajdonosi jogokra vonatkozó közlemények. A licencfelhasználó és az általa erre utasított forgalmazók sem törölhetik vagy módosíthatják az Adobe (és annak licenctulajdonosainak, ha vannak ilyenek) szoftverén vagy azon belül, illetve a kapcsolódó anyagokban megjelenő szerzői jogi tájékoztatókat, védjegyeket, emblémákat és a kapcsolódó közleményeket, illetve a tulajdonosi jogokra vonatkozó közleményeket.

7. Technikai követelmények. A licencfelhasználó és annak forgalmazói csak olyan eszközökön terjeszthetik az Adobe szoftvert és/vagy annak Frissítését, amelyek (i) megfelelnek a http://www.adobe.com/mobile/licensees oldalon (vagy annak utódwebhelyén) ismertetett technikai követelményeknek, és amelyeket (ii) az Adobe az alábbiakban leírtaknak megfelelően ellenőrzött.

8. Ellenőrzés és frissítés. A licencfelhasználónak minden olyan, Adobe szoftvert és/vagy Frissítést tartalmazó termékét (és annak minden verzióját) („licencfelhasználó terméke”) ellenőrzés céljából el kell küldenie az Adobe részére, amely nem felel meg a Google által közölt Eszközellenőrzés alóli mentesség feltételeinek. A licencfelhasználó minden, a licencfelhasználó által az Adobe-hoz beküldött ellenőrzési csomag után a http://flashmobile.adobe.com/ címen ismertetett, a beküldéskor érvényes feltételek szerint köteles fizetni. A licencfelhasználó ellenőrzést sikeresen nem teljesítő terméke nem terjeszthető. Az ellenőrzés az Adobe http://flashmobile.adobe.com/ címen szereplő feltételek („Verification” - Ellenőrzés) szakaszában leírt, beküldéskor érvényes folyamata szerint megy végbe.

9. Profilok és Eszközközpont. A licencfelhasználótól az ellenőrzési folyamat keretében vagy egyéb módon a licencfelhasználó termékére vonatkozó bizonyos profiladatok megadását kérjük, amelyeket a licencfelhasználónak az Adobe rendelkezésére kell bocsátania. Az Adobe (i) a profiladatokat indokolt esetben a licencfelhasználó termékének ellenőrzésére használja fel (amennyiben a terméket ellenőrizni kell), illetve (ii) a profiladatokat a https://devices.adobe.com/partnerportal/ partneroldalon található, az Adobe szerkesztő és fejlesztő eszközein és szolgáltatásain keresztül elérhető „Adobe eszközinformációs rendszer” (Adobe Device Intelligence system) keretén belül megjeleníti, ahol a fejlesztők és végfelhasználók ellenőrizhetik az egyes tartalmak és alkalmazások licencfelhasználók termékein való megjelenését (pl. a videoképek egyes telefonokon való megjelenését).

10. Exportálás. A licencfelhasználó tudomásul veszi, hogy az Egyesült Államokban hatályban lévő törvények és rendelkezések korlátozzák az Egyesült Államokból származó áruk exportját, illetve újbóli exportját, amelyekbe az Adobe szoftver is beletartozhat. A licencfelhasználó elfogadja, hogy nem exportálja, illetve nem exportálja újra az Adobe szoftvert az Egyesült Államok, illetve adott esetben más állam kormányának engedélye nélkül.

11. A technológia átadására vonatkozó feltételek.

(a) Amennyiben a megfelelő felektől vagy felekkel érvényben lévő megfelelő engedély vagy megállapodás másként nem rendelkezik, a licencfelhasználó nem használhatja az Adobe szoftvert mp3 hangadatok (.mp3) nem személyi számítógépen (pl. mobiltelefonon vagy set-top boxon) történő kódolására vagy dekódolására, és ezt nem teheti lehetővé, valamint az Adobe szoftverben található mp3 kódoló és dekódoló összetevőket az Adobe szoftvertől eltérő termékek nem használhatják és nem férhetnek hozzá. Az Adobe szoftver felhasználható videót, képet vagy egyéb adatot tartalmazó swf vagy flv fájlban lévő mp3 adatok kódolására és dekódolására. A licencfelhasználó tudomásul veszi, hogy az Adobe szoftver e szakasz tiltó rendelkezéseiben ismertetett, személyi számítógéptől eltérő eszközön való felhasználása jogdíjköteles lehet, vagy harmadik, az MP3 technológia szellemi tulajdonjogával rendelkező fél felé fennálló, sem az Adobe, sem a licencfelhasználó által, az ilyen jellegű felhasználásért ki nem fizetett jogdíjra vonatkozó egyéb díjfizetési kötelességgel járhat. Amennyiben a licencfelhasználónak az ilyen felhasználás érdekében MP3 kódolóra vagy dekódolóra van szüksége, akkor a licencfelhasználó felelőssége a szükséges szellemi tulajdonra vonatkozó engedélyek beszerzése, beleértve a vonatkozó szabadalmi jogokat.

(b) A licencfelhasználó nem használja fel, másolja le, reprodukálja vagy módosítja (i) az On2 forráskódot (a továbbiakban: Forráskód-összetevő) annak érdekében, hogy az Adobe szoftvert a Flash formátumú videofájlok (.flv vagy .f4v) kódolására vagy dekódolására alkalmassá tegye, valamint (ii) a Sorenson Spark forráskódot (a továbbiakban: Forráskód-összetevő) az Adobe szoftveren végzett programhiba-javítások és teljesítménynövelés értekében. Az Adobe szoftverhez mellékelt összes kodek kizárólag az Adobe szoftver integrált részeként terjeszthető, más alkalmazás, beleértve a Google alkalmazásokat, nem férhet hozzá.

(c) A forráskódhoz AAC kodek és/vagy HE-AAC kodek ("AAC kodek") mellékelhető. Az AAC kodek használatával kapcsolatban a licencfelhasználó feladata a megfelelő szabadalmakra vonatkozó szabadalmi engedély VIA licencen keresztüli beszerzése az AAC kodeket használó termékekhez. A licencfelhasználó tudomásul veszi, hogy az Adobe a jelen licencfelhasználási megállapodás keretén belül nem biztosítja az AAC kodek használatához szükséges szabadalmi engedélyt.

(d) A FORRÁSKÓD TARTALMAZHAT OLYAN KÓDOT, AMELYRE MAGÁNCÉLÚ ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS ESETÉN AZ AVC SZABADALMI LICENCCSOMAG VONATKOZIK (i) VIDEOFELVÉTELEK AVC SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ KÓDOLÁSÁRA („AVC VIDEÓ”) ÉS/VAGY (ii) MAGÁNCÉLÚ ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KÓDOLT VAGY AVC VIDEÓ SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ PARTNER ÁLTAL BIZTOSÍTOTT AVC VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA VONATKOZÓAN. A LICENC SEMMILYEN ETTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁS ESETÉN NEM ÉRVÉNYES ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS A KÖVETKEZŐTŐL KÉRHETŐ: MPEG LA, L.L.C. Lásd: http://www.mpegla.com

12. Frissítés. A licencfelhasználó nem kerüli meg a Google vagy az Adobe erőfeszítéseit, amelyek a Google szoftverhez mellékelt Adobe szoftvert („licencfelhasználó termékei”) tartalmazó licencfelhasználói termékek frissítésére irányulnak.

13. Forrásmegjelölés és tulajdonosi jogokra vonatkozó közlemények. A licencfelhasználó a licencfelhasználói termék nyilvános specifikációiban felsorolja az Adobe szoftvert, és a licencfelhasználói termék csomagolásán, illetve marketinganyagaiban a többi, harmadik féltől származó termékek feltüntetési módjával megegyező módon szerepelteti az Adobe szoftver márkajelzéseit (az Adobe vállalat emblémája nélkül).

14. Jótállás kizárása. AZ ADOBE SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTÁBAN ÁLL FELHASZNÁLÁS ÉS TERJESZTÉS CÉLJÁRA A LICENCFELHASZNÁLÓ RENDELKEZÉSÉRE, ÉS AZ ADOBE NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST ANNAK FELHASZNÁLÁSÁRA ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓAN. AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM SZAVATOLJÁK, ILLETVE NEM SZAVATOLHATJÁK AZ ADOBE SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ELÉRT TELJESÍTMÉNYT, ILLETVE ANNAK EREDMÉNYÉT. A LICENCFELHASZNÁLÓ JOGHATÓSÁGÁBAN ÉRVÉNYBEN LÉVŐ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT JÓTÁLLÁS, FELELŐSSÉG, ÉRDEKKÉPVISELET VAGY FELTÉTELEK ÉRTELMÉBEN KIKERÜLHETETLEN VAGY NEM KORLÁTOZHATÓ ESETEK KIVÉTELÉVEL AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK JÓTÁLLÁSI, A KÖRÜLMÉNYEKRE, ÉRDEK-KÉPVISELETI VAGY (A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYOK, SZOKÁSOK, FELHASZNÁLÁS VAGY EGYÉB FELTÉTEL MIATT ÉRVÉNYES KIFEJEZETT VAGY KÖZVETETT) FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VONATKOZÁSBAN, ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT A VALAMELY HARMADIK FÉL JOGAINAK SÉRELME, A FORGALMAZHATÓSÁG, INTEGRÁLHATÓSÁG, MINŐSÉGGEL SZEMBENI ELÉGEDETTSÉG VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG VONATKOZÁSÁBAN SEM.

15. A felelősség korlátozása. AZ ADOBE SEMMILYEN ESETBEN NEM TERHELI FELELŐSSÉG A LICENCFELHASZNÁLÓVAL SZEMBEN SEMMILYEN KÁR, KÖVETELÉS VAGY KÖLTSÉG, ILLETVE SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY ALKALOMSZERŰ KÁR VONATKOZÁSÁBAN, ILLETVE ELMARADT PROFIT VAGY MEGHIÚSULT MEGTAKARÍTÁSOK ESETÉN, AKKOR SEM, HA AZ ADOBE KÉPVISELŐJÉT TÁJÉKOZTATTÁK EZEN VESZTESÉGEK, KÁRESEMÉNYEK, KÖVETELÉSEK VAGY KÖLTSÉGEK, ILLETŐLEG A VALAMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELÉS LEHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIVÉTELEK A LICENCFELHASZNÁLÓ JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG ALKALMAZANDÓK. AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI JELEN SZERZŐDÉS HATÁLYA ALÁ ESŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS ÖSSZFELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRA EZER DOLLÁR (1000 USD). A jelen szerződésben foglalt semmilyen rendelkezés nem korlátozza az Adobe felelősségét az Adobe által elkövetett gondatlanság vagy csalásból eredő károkozás általi halál vagy személyi sérülés esetén. Az Adobe a jelen Megállapodás rendelkezéseiben szereplő felelősség kizárása, a kötelezettségek kizárása és/vagy korlátozása, a jótállás és felelősségvállalás vonatkozásában beszállítói nevében lép fel, egyéb tekintetben és céllal azonban nem.

16. Tartalomvédelmi feltételek

(a) Meghatározások

A "Megfelelőségi és robusztussági szabályok" a http://www.adobe.com/mobile/licensees vagy utána érvénybe lépő webhelyen szereplő dokumentumban az Adobe szoftverre vonatkozóan meghatározott megfelelőségi és robosztussági szabályokat jelentik.

A "Tartalomvédelmi funkciók" az Adobe szoftvernek azokat a jellemzőit jelentik, amelyek rendeltetése a Megfelelőségi és robusztussági szabályoknak való megfelelés biztosítása, valamint az Adobe szoftver felhasználói számára biztosított digitális tartalom lejátszásának, másolásának, módosításának, továbbításának vagy egyéb tevékenységeknek a megakadályozása, amennyiben ezeket a műveleteket a digitális tartalom tulajdonosai vagy annak engedélyezett forgalmazói nem engedélyezik.

A "Tartalomvédelmi kód" az Adobe szoftver bizonyos kijelölt verzióin belüli azon programkódot jelöli, amely lehetővé tesz bizonyos Tartalomvédelmi funkciókat.

A "Kulcs" az Adobe szoftveren belül található, a digitális tartalom titkosítására szolgáló kriptográfiai értéket jelenti.

(b) Licenckorlátozások A licencfelhasználó Adobe szoftverrel kapcsolatos joga az alábbi korlátozások és kötelezettségek hatálya alá esik. A licencfelhasználó biztosítja, hogy a licencfelhasználó ügyfeleire az Adobe szoftverre vonatkozó jelen korlátozások és kötelezettségek a licencfelhasználóval megegyező mértékben vonatkozzanak. A korlátozások és kötelezettségek licencfelhasználó ügyfelei általi megszegése a licencfelhasználó általi szerződésszegésnek minősül.

b.1. A licencfelhasználó és ügyfelei kizárólag a Megfelelőségi és robusztussági szabályoknak a licencfelhasználó által a fent leírt Adobe-feltételekben szereplő ellenőrzési folyamaton megfelelt Adobe szoftvert terjeszthetik.

b.2. A Licencfelhasználó (i) nem kerülheti meg sem az Adobe-szoftver, sem pedig valamely olyan kapcsolódó Adobe-szoftver Tartalomvédelmi funkcióit, amelyet az Adobe-szoftver felhasználói engedélyezett felhasználás érdekében digitális tartalom kódolására vagy dekódolására használnak, illetve (ii) nem fejleszthet vagy terjeszthet olyan termékeket, amelyek az Adobe-szoftver vagy olyan kapcsolódó Adobe-szoftver Tartalomvédelmi funkcióinak a megkerülése céljából készültek, amelyet az Adobe-szoftver felhasználói engedélyezett felhasználás érdekében digitális tartalom kódolására vagy dekódolására használnak.

(c) A Kulcsok az Adobe bizalmas információinak minősülnek, és a licencfelhasználó a Kulcsokkal kapcsolatban betartja az Adobe forráskódkezelésre vonatkozó eljárását (az Adobe ezt kérés esetén rendelkezésre bocsátja).

(d) Méltányos jogorvoslat A licencfelhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás megszegése hatástalanná teheti az Adobe szoftver Tartalomvédelmi funkcióit, és kivételes és tartós kárt okoz az Adobe és a Tartalomvédelmi funkciókra épülő digitális tartalom tulajdonosa sérelmére, amely anyagi kárpótlással nem enyhíthető teljes mértékben. Ezért a licencfelhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy az Adobe a pénzügyi károk megtérítésén felül méltányos jogorvoslatot kérhet az ilyen szerződésszegés által okozott kár elhárítása vagy korlátozása érdekében.

17. Tervezett harmadik fél kedvezményezettje. Az Adobe Systems Incorporated és az Adobe Software Ireland Limited a Google licencfelhasználóval kötött, az Adobe szoftverre vonatkozó, Adobe feltételeit magába foglaló, de arra nem korlátozott megállapodásának tervezett harmadik fél kedvezményezettjei. A licencfelhasználó a Google-lal kötött megállapodással ellenkező rendelkezés híján hozzájárul, hogy a Google az Adobe részére a licencfelhasználót megnevezze, és írásban jelezze, hogy a licencfelhasználó az Adobe feltételeit is tartalmazó megállapodást kötött a Google-lal. A licencfelhasználónak minden szabadalmassal megállapodást kell kötnie arról, hogy amennyiben a szabadalmas engedélyt kap az Adobe szoftver terjesztésére, akkor a megállapodás tartalmazza az Adobe feltételeit.

A Chrome OS egyes összetevőinek használatára a továbbiakban a következő feltételek vonatkoznak:

MPEG-4

A JELEN TERMÉK AZ MPEG-4 VIZUÁLISSZABADALOM-PORTFÓLIÓJÁRA VONATKOZÓ LICENC ÉRTELMÉBEN KAPOTT ENGEDÉLYT EGY SZEMÉLY ÁLTALI SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA (i) VIDEÓK MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ KÓDOLÁSA CÉLJÁBÓL (A TOVÁBBIAKBAN \„MPEG-4-VIDEÓ\”) ÉS/VAGY (ii) OLYAN MPEG-4-VIDEÓ DEKÓDOLÁSA CÉLJÁBÓL, AMELYET SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN KÓDOLT VALAMELY MÁS FELHASZNÁLÓ, ILLETVE AMELY OLYAN VIDEÓSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK, AMELYNEK AZ MPEG LA ENGEDÉLYT ADOTT AZ MPEG-4-VIDEÓK BIZTOSÍTÁSÁRA. BÁRMILYEN ETTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁS ESETÉN A LICENC NEM ÉRVÉNYES ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL. A REKLÁMCÉLÚ, BELSŐ ÉS ÜZLETI FELHASZNÁLÁSRA, ILLETVE ENGEDÉLYEZÉSRE VONATKOZÓAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, LLC VÁLLALAT BIZTOSÍTHAT ÖNNEK. LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM.